Segment usług kadrowo-płacowych świadczonych przez CMM obejmuje całokształt zagadnień związanych z bieżącą obsługą kwestii pracowniczych, w tym m.in.:

  • obliczanie wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych na umowy o pracę, umowy agencyjne oraz umowy o dzieło lub zlecenia,
  • obliczanie i naliczanie nadgodzin, premii, zasiłków chorobowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami wynagradzania oraz innych świadczeń pracowniczych przewidzianych Kodeksem Pracy,
  • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń oraz wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z wypłatą i rozliczeniem wynagrodzeń pracowników,
  • prowadzenie akt pracowniczych oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem oraz funkcjonowaniem pracownika w okresie jego zatrudnienia,
  • prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzenia dla pracowników
  • obliczanie kwot należnych pracownikom w przypadku rozwiązania z nimi umowy o pracę,
  • sporządzanie bieżących sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • sporządzanie miesięcznych sprawozdań dotyczących wynagrodzeń.